Vấn đề

Khi bạn tạo một sự kiện cho ai đó, Google sử dụng ID nội bộ để liên kết sự kiện đó với họ ngoài địa chỉ email của họ. Trong trường hợp người dùng là:

1. Tạo 

2. Mời tham gia các sự kiện

3. Xóa

4. Tạo lại

Các sự kiện mà chúng được mời ban đầu sẽ không còn được liên kết với tài khoản người dùng được tạo lại. Vì người dùng mới được tạo có một số nhận dạng Google khác nhau, họ sẽ không nhận được thông báo lịch khi người tổ chức sửa đổi sự kiện lịch ban đầu.

Giải quyết

Tránh xóa và tạo lại người dùng. Nếu tài khoản được tạo lại và tên người dùng đã có các sự kiện hiện có, việc không mời và mời lại người dùng mới được tạo lại sẽ không sửa sự kiện. Sao chép hoặc tạo lại sự kiện là bắt buộc.

Calendar

    Bài mới nhất