Người dùng có thể tải lên bất kỳ loại tệp nào lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang các định dạng tài liệu Google dựa trên web như Google Docs, Sheets hoặc Slides. 

 

Lưu trữ và giới hạn

Lưu trữ Drive được chia sẻ giữa Google Drive, Gmail và Google Photos. Dung lượng lưu trữ miễn phí cho mỗi người dùng tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn:

Đối với mỗi tài khoản hoặc Team Drive, kích thước tệp cá nhân tối đa mà bạn có thể tải lên hoặc đồng bộ hóa là 5 TB. Sau khi bạn đã tải lên 750 GB sau 1 ngày, bạn sẽ bị chặn tải lên các tệp bổ sung vào ngày hôm đó. Google Docs, Sheets và Slides có giới hạn kích thước khác nhau.

Kiểm soát quản trị viên

  • Google Drive: Khi bạn kích hoạt dịch vụ Drive trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, người dùng của bạn có thể tải lên và đồng bộ hóa bất kỳ tệp nào vào tài khoản của họ (bạn không thể tắt riêng các tính năng tải lên và đồng bộ hóa).
  • API: Khách hàng của G Suite có thể sử dụng API để thêm, chỉnh sửa và xóa các tệp theo lô, cũng như để quản lý và tạo thông tin về tài liệu của người dùng của họ (tuy nhiên, hiện tại nó không tạo ra thông tin sử dụng hạn ngạch). Ví dụ: quản trị viên có thể sử dụng API để tải lên một số lượng lớn tệp và chia sẻ các tệp này với tất cả người dùng trong miền của họ.

Chia sẻ

Nếu bạn chia sẻ tệp đã tải lên chưa được chuyển đổi thành tài liệu Google dựa trên web, (chẳng hạn như Docs, Sheet hoặc Slide), cả quyền “xem” và “chỉnh sửa” đều cho phép người dùng chỉ tải xuống tệp. Người dùng chỉ có thể cộng tác trên các tài liệu Google dựa trên web.

Bảo vệ

  • File types: Người dùng có thể tải lên bất kỳ loại tệp nào, bao gồm tệp thực thi (ví dụ: .exe hoặc .vbs) và tệp nén.
  • Quét vi-rút: Google Drive quét tệp cho vi-rút trước khi tệp được tải xuống hoặc chia sẻ. Nếu phát hiện thấy vi-rút, người dùng không thể chuyển đổi tệp bị nhiễm sang Google Doc, Sheet hoặc Slide và họ sẽ nhận được cảnh báo nếu họ thử các thao tác này.

Chủ sở hữu có thể tải xuống tệp bị nhiễm vi-rút, nhưng chỉ sau khi thừa nhận rủi ro khi làm như vậy. Người dùng vẫn có thể chia sẻ tệp với người khác, gửi tệp bị nhiễm qua email hoặc thay đổi quyền sở hữu tệp.

Chỉ các tệp nhỏ hơn 100 MB có thể được quét vi-rút. Đối với các tệp lớn hơn, một cảnh báo được hiển thị nói rằng tệp không thể được quét.

  • Chính sách nội dung: Tất cả các tệp Google Drive, bao gồm các tệp được tải lên hoặc chuyển đổi, tuân theo cùng chính sách chương trình.

 

 

Drive and Docs

    Bài mới nhất