Bạn có thể chuyển tiếp thư tới các tài khoản email G Suite khác theo ba cách. Một số tùy chọn được quản trị viên G Suite kiểm soát và các tùy chọn khác được người dùng đặt.

 

Chuyển tiếp thư đến với tài khoản khác.

Khả năng chuyển tiếp thư đến tài khoản khác cho phép người dùng Gmail tự động chuyển tiếp thư đến tới địa chỉ email khác.

Ưu điểm

  • Người dùng có quyền kiểm soát và có thể thay đổi nơi thư của họ được chuyển tiếp đến.
  • Dễ dàng cho người dùng thiết lập sau khi họ làm theo hướng dẫn và nhận được tài khoản chuyển tiếp được xác nhận với Google.

Hạn chế

  • Người dùng chỉ có thể thiết lập một địa chỉ chuyển tiếp.
  • Quản trị không có khả năng hiển thị hoặc kiểm soát tính năng này trên một cơ sở cho mỗi người dùng. Tuy nhiên, quản trị viên G Suite có thể tắt khả năng chuyển tiếp thư cho tất cả người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Sử dụng bộ lọc

Bằng cách sử dụng bộ lọc, người dùng Gmail có thể quản lý luồng thư đến bằng cách tự động thực hiện các tác vụ trên thư (lưu trữ, xóa, chuyển tiếp thư) dựa trên quy tắc.

Ưu điểm

Thay vì chuyển tiếp tất cả thư đến, bộ lọc Gmail có thể chuyển tiếp thư dựa trên các quy tắc nhất định. Ví dụ: bạn có thể chuyển tiếp thư từ một số địa chỉ nhất định hoặc có một chủ đề cụ thể.

Hạn chế

  • Người dùng có thể tạo tối đa 20 bộ lọc chuyển tiếp tới các địa chỉ khác.
  • Quản trị không có khả năng hiển thị hoặc kiểm soát tính năng này trên một cơ sở cho mỗi người dùng. Tuy nhiên, quản trị viên G Suite có thể tắt khả năng chuyển tiếp thư cho tất cả người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Đặt định tuyến cấp người dùng: quản trị viên

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể đặt định tuyến cấp người dùng để tạo các điểm đến bổ sung nơi thư được gửi cho tài khoản người dùng cụ thể.

Ưu điểm

  • Quản trị viên có quyền kiểm soát và hiển thị đối với nơi thư của người dùng được chuyển tiếp.
  • Bạn có thể quản lý tính năng này từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Hạn chế

Quản trị viên không thể chuyển tiếp thư tới bất kỳ địa chỉ email nào được G Suite lưu trữ, bao gồm các địa chỉ khác trong miền của bạn. Để chuyển tiếp email của người dùng tới địa chỉ G Suite, hãy yêu cầu người dùng thiết lập địa chỉ chuyển tiếp từ tài khoản Gmail của họ.

Câu hỏi thường gặp

    Bài mới nhất