Bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2019, thông báo SMS từ Google  Calendar sẽ không còn khả dụng nữa. Vì Lịch cung cấp thông báo trong ứng dụng, bạn vẫn có thể nhận được thông báo, bất kể thiết bị hoặc kết nối của bạn là gì.

Nếu trước đó bạn đã nhận được thông báo Lịch qua SMS, chúng sẽ được thay thế bằng thông báo trong ứng dụng và email. Bạn sẽ thấy các thông báo sau:

  • Là thông báo sự kiện trong trình duyệt web có mở Lịch hoặc thiết bị di động nếu bạn có ứng dụng Google Calendar dành cho Android hoặc iOS.

  • Trong email nếu bạn đã thiết lập thông báo SMS cho các sự kiện mới, sự kiện đã thay đổi, sự kiện đã hủy hoặc phản hồi sự kiện.

Google cũng sẽ thực hiện một số thay đổi đối với API lịch để hỗ trợ thay đổi này.

 

Tin tức

    Bài mới nhất