Là quản trị viên G Suite, bạn có thể thiết lập máy chủ Gmail để xử lý đúng thư nhận được từ cổng thư đến. Điều này giúp đảm bảo rằng Gmail xác định địa chỉ IP nguồn thích hợp để thực hiện một kiểm tra Sender Policy Framework (SPF), do đó nó không phân loại thư là spam.

 

Làm thế nào cổng thư đến làm việc với Gmail

Cổng thư đến là một máy chủ mà tất cả thư đến của bạn đi qua. Cổng thông thường xử lý thư theo một cách nào đó, chẳng hạn như lưu trữ thư hoặc lọc spam. Sau đó, nó sẽ gửi thư đến máy chủ thư gửi thư đến người nhận.

Để sử dụng cổng thư đến với Gmail, bạn định cấu hình bản ghi MX cho tên miền của mình để trỏ đến đó và bạn định cấu hình cổng để chuyển thư đến tới máy chủ Gmail.

Bạn định cấu hình cài đặt Cổng đến để xác định địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ của cổng. Gmail bỏ qua việc thực hiện kiểm tra SPF trên các địa chỉ IP có trong danh sách IP của Cổng.

Tùy chọn, bạn có thể:

 • Thiết lập tự động phát hiện IP bên ngoài.
 • Từ chối thư không được gửi từ cổng.
 • Yêu cầu các kết nối từ cổng vào sử dụng Transport Layer Security (TLS).

Thiết lập cổng vào

1. Thiết lập bản ghi MX và cấu hình máy chủ gateway.

Lưu ý: Bạn không phải thiết lập bản ghi MX để trỏ đến máy chủ thư mà bạn định sử dụng; bạn có thể sử dụng cổng vào để cho phép lưu lượng truy cập từ các máy chủ cụ thể, bất kể lưu lượng thư được định tuyến ở đâu.

 • Cập nhật bản ghi MX của tên miền của bạn để trỏ đến máy chủ cổng thư đến.
 • Định cấu hình máy chủ để gửi thư đến máy chủ Gmail. Các bước cấu hình khác nhau tùy thuộc vào máy chủ cổng của bạn.

2. Bước 1

 • Từ bảng điều khiển  chọn Apps-> G Suite-> Gmail-> Advanced settings.
 • Ở bên trái, chọn tổ chức cấp cao nhất của bạn (thường là tên miền chính của bạn).
 • Kéo đến mục Inbound gateway trong phần Spam. Di chuột qua cài đặt và click vào Configure để tạo cài đặt mới hoặc chọn Edit để chỉnh sửa phần cài đặt hiện có.
 • Nhập mô tả

3. Bước 2: Nhập địa chỉ  Gateway IPs và tùy chọn cấu hình

 • Trong  Gateway IPs, nhấp vào Add và nhập địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ.Nếu thư của bạn đi qua nhiều cổng trước khi đến Gmail, bạn nên bao gồm tất cả các địa chỉ IP vào trong danh sách Gateway IP .
 • Click SAVE.

4. Hoàn thành cấu hình

 • Click Add Setting.
 • Ở phía dưới click Save.
 • Xác minh rằng thư đến được gửi đúng cách:
 • Sau khi Thời gian hoạt động (TTL) đã hết hạn đối với các bản ghi MX mà bạn đã thay đổi ở bước 1 ở trên, hãy gửi thông báo email đến người dùng trong miền của bạn.
 • Xác nhận rằng máy chủ cổng thư đến xử lý thư và người dùng nhận được thư trong hộp thư đến của họ.
 • Có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi có hiệu lực.

Cách cài đặt Inbound gateway vào hoạt động

Cách Gmail xác định IP nguồn.

Điều quan trọng là phải biết Gmail xác định IP nguồn của thư như thế nào, vì nó sử dụng IP nguồn để thực hiện kiểm tra SPF và phân loại spam. Cách xác định IP nguồn phụ thuộc vào việc bạn định cấu hình cài đặt cổng vào, địa chỉ IP nào bạn đưa vào danh sách IP cổng vào và liệu bạn có bật tùy chọn Tự động phát hiện IP bên ngoài hay không.

Khi Gmail nhận được một tin nhắn, nó sẽ quét một dòng Đã nhận: từ các dòng tiêu đề của thư để tìm IP nguồn.

Nếu bạn chưa định cấu hình cài đặt Cổng thư đến, Gmail sẽ tìm dòng Đã nhận: từ tiêu đề chứa bản ghi MX và xác định rằng IP nguồn là kết nối với máy chủ Gmail.

Nếu bạn đã định cấu hình cài đặt để bao gồm IP kết nối trong danh sách IP cổng kết nối và bạn đã bật tùy chọn Tự động phát hiện IP bên ngoài:

 • Gmail tìm kiếm các dòng tiêu đề Đã nhận: từ lần xuất hiện đầu tiên của một địa chỉ IP công khai bên ngoài không có trong danh sách.
 • Nếu nó tìm thấy một IP công cộng, Gmail sẽ sử dụng nó làm IP nguồn để kiểm tra SPF.
 • Nếu không tìm thấy IP công khai, Gmail xác định rằng thư là thư nội bộ và do đó không cần kiểm tra SPF.

Lưu ý: Nếu dòng tiêu đề Đã nhận: từ không được định dạng theo cách tiêu chuẩn hoặc có thể nhận ra, Gmail không thể trích xuất IP cho bước nhảy đó. Nếu Gmail phân tích cú pháp tất cả Đã nhận: từ dòng tiêu đề và không thể trích xuất IP bên ngoài, Gmail sẽ hoàn nguyên về sử dụng IP kết nối, ngay cả khi nó được bao gồm trong danh sách IP cổng nối.

Nếu bạn đã định cấu hình cài đặt để bao gồm IP kết nối trong danh sách IP cổng vào và bạn chưa bật tùy chọn Tự động phát hiện IP bên ngoài:

 • Gmail bỏ qua IP kết nối và sử dụng IP của hop trước đó làm IP nguồn, ngay cả khi nó cũng được bao gồm trong danh sách IP cổng vào.

Cách cài đặt ảnh hưởng đến danh sách email trắng

Nếu bạn bao gồm cùng một địa chỉ IP trong danh sách IP cổng vào và danh sách email trắng, địa chỉ IP sẽ không được đưa vào danh sách cho phép. Nếu địa chỉ IP dành cho cổng vào, Gmail sẽ nhận ra rằng đó không phải là người gửi thư gốc và quét các mục Đã nhận: từ trong tiêu đề thư để tìm địa chỉ IP công khai đầu tiên không có trong danh sách IP của Cổng. Sử dụng địa chỉ IP này cho danh sách trắng email.

 

 

 

Admin setting Gmail

  Bài mới nhất