Bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email để giúp dễ dàng nhớ các sự kiện. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình cho một sự kiện hoặc tất cả các sự kiện của bạn.

Để dễ dàng nhớ các sự kiện, bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình cho một sự kiện hoặc tất cả các sự kiện của bạn.

 

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn

Khi bạn nhận được thông báo trên máy tính, bạn sẽ nhận được thông báo trên điện thoại của mình.

Bật hoặc tắt thông báo

1. Trên máy tính của bạn mở Google Calendar.

2. Ở trên cùng bên phải chọn hình bán răng sau đó nhấp vào setting.

3. Ở bên trái click General-> Event settings.

4. Trong phần “Event settings” bạn có thể chọn.

  • Turn notifications on or off: Click Notifications, chọn cách mà bạn muốn chọn chúng.
  • Get notified only for Yes or Maybe responses: Click Automatically add invitations-> Yes, nhưng không gửi thông báo sự kiện trừ khi tôi đã trả lời “Có” hoặc “Có thể”.

Lưu ý: Bạn cần mở Google Calendar trong trình duyệt của mình, như Chrome và Safari, để thay đổi cài đặt. Bạn có thể được yêu cầu cho phép calendar.google.com hiển thị thông báo.

Lỗi “Browser doesn’t support notifications

Lỗi này có nghĩa là bạn cần cập nhật trình duyệt web của mình để nhận thông báo cho các sự kiện.

Thay đổi thông báo sự kiện

1. Mở Google Calendar.

2. Click vào sự kiện.

3. Click Edit.

4. Bên cạnh Thông báo, chọn cách bạn muốn được thông báo.

5. Ở đầu trang, nhấp Save.

Lưu ý: Khi bạn thực hiện thay đổi, chúng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác được mời tham dự sự kiện.

Không được nhận thông báo

  1. Trước tiên, hãy đảm bảo thông báo được bật cho lịch của bạn bằng các bước ở trên.
  2. Kiểm tra xem bạn đã chọn hiển thị thông báo trong cài đặt quyền của trình duyệt hay chưa. Nếu không, hãy bật thông báo trên màn hình.

Trong Chrome

1. Mở Chrome.

2. Ở trên cùng bên phải, chọn more->settings.

3. Ở cuối trang nhấp vào Advanced.

4. Trong phần “Privacy and security,” click Content Settings.

5. Click Notifications.

6. Bên cạnh “Allow,” click Add.

7. Nhập calendar.google.com ->Click Add.

Trong các trình duyệt khác

1. Mở trình duyệt web của bạn.

2. Chuyển đến tùy chọn thông báo của trình duyệt của bạn.

3. Thêm quyền cho calendar.google.com.

Kiểm tra trang web hỗ trợ của trình duyệt để xem hướng dẫn cụ thể.

 

Calendar

    Bài mới nhất