Nếu bạn chia sẻ lịch của mình, các sự kiện của bạn có cùng cài đặt bảo mật như lịch của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi những gì người khác có thể thấy về các sự kiện nhất định.

Nếu bạn chia sẻ lịch của mình, các sự kiện của bạn có cùng cài đặt bảo mật như lịch của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi những gì người khác có thể thấy về các sự kiện nhất định.

 

Thay đổi cài đặt bảo mật cho sự kiện

Nếu lịch của bạn không được chia sẻ với bất kỳ ai, bạn có thể không thấy các cài đặt này.

1. Trên máy tính của bạn, mở Google Calendar.

2. Mở sự kiện bạn muốn cập nhật.

3. Bên cạnh “Visibility,” chọn cài đặt bảo mật cho sự kiện.

4. Click Save.

Lưu ý: Khi bạn thay đổi cài đặt bảo mật cho sự kiện hiện có từ “Private” thành “Public” hoặc cài đặt hiển thị từ “Busy” sang “Available”, thay đổi sẽ áp dụng cho lịch của bạn, nhưng không áp dụng cho lịch của khách tham dự sự kiện khác.

Thay đổi cài đặt bảo mật cho toàn bộ lịch

1. Trên máy tính của bạn, mở Google Calendar.

2. Ở bên trái, tìm “My calendars”. Nếu bạn cần mở rộng nó, hãy nhấp vào nó.

3. Bên cạnh lịch bạn muốn thay đổi, nhấp vào Mũi tên xuống-> Share this calendar.

4. Chọn cài đặt bảo mật cho lịch.

5. Click Save.

Cài đặt bảo mật

Chọn cách chia sẻ lịch của bạn để tìm hiểu thêm về cài đặt sự kiện nào có sẵn.

Lịch của tôi không được chia sẽ cho bất kì ai.

Lịch của bạn không được chia sẻ với bất kỳ ai, do đó, sự kiện của bạn cũng vậy.

Cho dù bạn chọn cài đặt nào cho sự kiện của mình, sự kiện sẽ chỉ được bạn nhìn thấy.

Tôi chỉ chia sẻ lịch của mình với những người cụ thể.

Khi bạn chia sẻ lịch của mình với mọi người, bạn có tùy chọn để cho phép họ:

 • Chỉ xem miễn phí/bận.
 • Xem tất cả chi tiết sự kiện.
 • Thực hiện thay đổi đối với sự kiện.
 • Thực hiện thay đổi cho sự kiện và quản lý chia sẻ.

Tùy thuộc vào tùy chọn nào trong số các tùy chọn này bạn đã chọn, những người bạn đã chia sẻ lịch có thể thấy lượng thông tin khác nhau về các sự kiện của bạn.

Chỉ xem miễn phí/bận

 • Mặc định: Sự kiện hiển thị là “bận”.
 • Công khai: Những người bạn đã chia sẻ lịch của mình có thể xem tất cả chi tiết sự kiện.
 • Riêng tư: Sự kiện hiển thị là “bận”.

Xem tất cả chi tiết sự kiện.

 • Mặc định: Những người bạn đã chia sẻ lịch của mình có thể xem tất cả chi tiết sự kiện.
 • Công khai: Những người bạn đã chia sẻ lịch của mình có thể xem tất cả chi tiết sự kiện.
 • Riêng tư: Sự kiện hiển thị là “bận”.

Thay đổi sự kiện hoặc Thực hiện thay đổi đối với sự kiện và quản lý chia sẻ

Đối với cài đặt mặc định, công khai và riêng tư, những người bạn đã chia sẻ lịch của mình có thể xem và thay đổi bất kỳ chi tiết sự kiện nào.

Tôi đã đặt lịch của mình ở chế độ công khai và mọi người chỉ có thể xem miễn phí / bận

 • Mặc định: Sự kiện hiển thị là “bận”.
 • Công khai: Bất kỳ ai cũng có thể xem tất cả chi tiết sự kiện.
 • Riêng tư: Sự kiện hiển thị là “bận”.

Tôi đã đặt lịch của mình ở chế độ công khai và mọi người có thể xem tất cả chi tiết sự kiện

 • Mặc định: Bất kỳ ai cũng có thể xem tất cả chi tiết sự kiện
 • Công khai: Bất kỳ ai cũng có thể xem tất cả chi tiết sự kiện.
 • Riêng tư: Sự kiện hiển thị là “bận”.

Sự kiện từ Gmail

Chỉ bạn mới có thể xem các sự kiện được tự động thêm vào lịch của bạn từ Gmail, ngay cả khi bạn đã chia sẻ lịch của mình với ai đó.

Nếu bạn muốn người khác xem sự kiện, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên để thay đổi cài đặt bảo mật cho sự kiện.

 

Calendar

  Bài mới nhất