Vấn đề

Khi tôi lên lịch sự kiện trên lịch tài nguyên, sự kiện bị từ chối mặc dù lịch dường như miễn phí.

Tại sao điều này xảy ra? Để bất kỳ ai trong tổ chức của bạn lên lịch thành công một tài nguyên, nó phải được chia sẻ thành ‘Xem tất cả chi tiết sự kiện’ với mọi người trong tổ chức. Nếu tài nguyên có các cài đặt khác, bạn có thể lập lịch tài nguyên, nhưng tài nguyên sẽ luôn từ chối sự kiện.

Giải quyết

Yêu cầu quản trị viên của bạn thay đổi các tùy chọn chia sẻ cho tài nguyên để Xem tất cả chi tiết sự kiện hoặc để cấp cho bạn quyền cụ thể để đặt tài nguyên. Quản trị viên của bạn có thể tìm thêm thông tin về Chia sẻ tài nguyên lịch.

Thêm thông tin

Nếu quản trị viên miền của bạn không đặt rõ ràng tùy chọn chia sẻ cho tài nguyên, nó sẽ kế thừa tùy chọn chia sẻ mặc định cho các lịch trong tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, quản trị viên sẽ thấy tùy chọn Chia sẻ lịch.

Calendar

    Bài mới nhất