Vấn đề

Nếu tôi đặt một tài nguyên hoặc xem lịch tài nguyên, tôi có thể xem chi tiết của tất cả các sự kiện được lên lịch trên lịch tài nguyên.

Tại sao điều này xảy ra? Tài nguyên có sẵn để lên lịch cho tất cả người dùng trong miền được chia sẻ dưới dạng Xem tất cả chi tiết sự kiện với mọi người trong tổ chức. Nếu chúng được chia sẻ với một cài đặt khác, người dùng có thể lập lịch tài nguyên, nhưng tài nguyên sẽ luôn từ chối sự kiện.

Giải quyết

Nếu bạn không muốn hiển thị tất cả chi tiết sự kiện của mình trên lịch tài nguyên, bạn có thể đặt sự kiện ở chế độ riêng tư. Lưu ý: Điều này cũng ngăn những người dùng khác có thể xem lịch của bạn để xem chi tiết về sự kiện.

Thêm thông tin

  •  Chia sẻ Calendar resource.
  • Lập lịch resources.

Calendar

    Bài mới nhất