Google đã thêm khả năng sử dụng Google Groups để kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng G Suite và các dịch vụ Google bổ sung trong tổ chức của bạn. Điều này cung cấp cho quản trị viên một cách đơn giản và cụ thể để đảm bảo đúng người dùng có quyền truy cập vào đúng ứng dụng.

Tính năng này được phát triển dựa trên các yêu cầu cụ thể của khách hàng về các điều khiển truy cập linh hoạt và chi tiết hơn cho các ứng dụng và dịch vụ. Hiện tại quyền truy cập chỉ có thể được định cấu hình ở cấp Đơn vị tổ chức (OU). Các nhóm sẽ làm cho nó có thể kiểm soát truy cập bởi các yếu tố tổ chức khác. Khách hàng nói với Google rằng họ muốn có thể bật ứng dụng hoặc dịch vụ cho các nhóm bao gồm:

 • Các bộ phận hoặc chức năng công việc.
 • Nhóm dự án.
 • Mức thâm niên cụ thể.
 • Vị trí địa lý khác nhau.
 • Các công ty khác nhau trong cùng một tổ chức rộng lớn.

Sử dụng các nhóm để đảm bảo người dùng có quyền truy cập vào ứng dụng và dịch vụ

Điều khiển nhóm chỉ là phụ – họ có thể thêm quyền truy cập vào những người dùng không có quyền truy cập vào ứng dụng, nhưng họ có thể lấy đi quyền truy cập từ những người dùng hiện có quyền truy cập thông qua cài đặt cấp độ tên miền hoặc OU.

Điều đó có nghĩa là nó được sử dụng tốt nhất để bổ sung cho các cài đặt tổ chức và OU hiện tại của bạn để đảm bảo một nhóm cụ thể có quyền truy cập vào một ứng dụng.

Bắt đầu sử dụng nhóm để bật ứng dụng và dịch vụ

Để bắt đầu, đi đến Admin Console > Apps > G Suite or Additional Google services. 

Bạn có thể:

 • Tìm kiếm và chọn một nhóm trong bảng điều khiển bên trái.
 • Chọn các dịch vụ riêng lẻ (bằng cách di chuột) hoặc hàng loạt (sử dụng các hộp kiểm).
 • Bật hoặc tắt dịch vụ cho nhóm cụ thể.

Bạn chỉ có thể chọn các nhóm được tạo bởi quản trị viên cho tổ chức – bạn có thể sử dụng các nhóm do người dùng tạo như một phần của tính năng này.Bạn có thể thấy một thông báo, hình dưới đây, cho bạn biết về tính năng mới.

Cần có các quyền quản trị sau để truy cập tính năng này:

 • Xem tất cả các nhóm.
 • Quản lý ứng dụng G Suite và các dịch vụ bổ sung của Google tại OU gốc.

 

Tin tức

  Bài mới nhất