Vấn đề

  • Tôi đã không nhận được lời mời tham gia sự kiện Lịch Google mà tôi đã được mời.

Hoặc là

  • Khi sự kiện tôi được mời thay đổi, tôi không nhận được thông báo.

Giải quyết 

Để đảm bảo bạn nhận được thông báo cho lời mời mới, đã thay đổi hoặc đã hủy, bạn cần cập nhật cài đặt thông báo mặc định của mình. Xem tùy chỉnh thông báo của bạn .

Thêm thông tin

Với Lịch Google, bạn có thể tùy chỉnh cách thức và thời điểm bạn nhận được thông báo. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo của mình cho các lời mời mới, đã thay đổi và đã hủy. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt của mình cho thư trả lời lời mời.

 

Calendar

    Bài mới nhất