Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Windows XP và Server 2003 trong các công cụ đồng bộ hóa và di chuyển dữ liệu G Suite dựa trên Windows sau:

  • G Suite Sync dành cho Microsoft Outlook (GSSMO)

  • G Suite Migration cho Microsoft Exchange (GSMME)

  • G Suite Migration cho Microsoft Outlook (GSMMO)

  • G Suite Password Sync (GSPS)

Các nền tảng Windows XP và Server 2003 không còn được hỗ trợ bởi Microsoft. Nếu đã được cài đặt, các công cụ G Suite sẽ tiếp tục hoạt động trên các nền tảng, nhưng sẽ không được tích cực kiểm tra và duy trì, và sẽ không nhận được cập nhật bảo mật. Nếu bạn vẫn đang sử dụng một trong những nền tảng được hỗ trợ, chúng tôi khuyên bạn chuyển sang một phiên bản mới hơn của Windows.

Tin tức

    Bài mới nhất