Nếu bạn đang di chuyển sang G Suite từ Microsoft® Exchange hoặc Office 365 ™, bạn có thể di chuyển danh bạ bằng dịch vụ di chuyển dữ liệu.

 

Trước khi bắt đầu

Môi trường thừa kế của tôi có được hỗ trợ không?

Có, nếu bạn đang di chuyển từ các môi trường Exchange Web Services (EWS) sau đây: Office 365, Exchange 2016, 2013, 2010 hoặc 2007.

Nếu đây không phải là môi trường cũ của bạn, hãy xem xét sử dụng công cụ di chuyển khác.

Phiên bản G Suite của tôi có được hỗ trợ không?

Dịch vụ di chuyển dữ liệu hỗ trợ tài khoản G Suite Enterprise, Business, Basic và Education và Drive Enterprise.

Lưu ý: Nếu bạn có Drive Enterprise, bạn chỉ có thể di chuyển danh bạ. Bạn không thể di chuyển dữ liệu email hoặc lịch.

Thiết lập môi trường cũ của bạn (bắt buộc)

Trước khi bạn có thể sử dụng dịch vụ di chuyển dữ liệu, bạn cần chuẩn bị môi trường mà bạn đang di chuyển.

Di chuyển danh bạ.

Thiết lập dịch vụ di chuyển dữ liệu (bắt buộc)

1. Từ trang chủ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, chuyển đến Data migration.

2. Để xem Data migration, bạn có thể phải nhấp vào More controls ở dưới cùng.

3. Chọn tùy chọn Contacts và nhấp vào Continue.

4. Trên màn hình Contact Migration:

a. Từ Migration source, hãy chọn máy chủ thư Microsoft Exchange hoặc Office 365 khớp với môi trường cũ của bạn (nơi bạn đang di chuyển từ đó).

b. Chọn connection protocol của máy chủ thư kế thừa bằng cách chọn một tùy chọn:

  • Để tự động xác định giao thức, chọn Auto select (Được khuyến nghị).
  • Để chỉ định URL dịch vụ Exchange Web Services kế thừa của bạn, hãy chọn Exchange Web Services và nhập URL. URL là địa chỉ mà Exchange sử dụng để giao tiếp với Exchange Web Services, ví dụ: https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx.

c. Nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản vai trò của bạn.

4. Click Connect. 

5. (Tùy chọn) Nếu kết nối không thành công, hãy xác minh rằng thông tin giao thức kết nối và tài khoản vai trò là chính xác. Sau đó, nhấp lại vào Connect.

6. Click Select users.

Tiếp theo: Chuyển tới Migrate contacts for a single user hoặc Migrate contacts for multiple users.

Migrate contacts for a single user

1. Hoàn tất các bước để thiết lập dịch vụ di chuyển dữ liệu.

2. Di chuột qua Add và nhấp vào Chọn người dùng.

3. Trong trường Migrate From, nhập địa chỉ email Exchange của người dùng.

4. Trong trường Migrate To, hãy bắt đầu nhập địa chỉ email G Suite mới của người dùng và chọn từ danh sách người dùng được đề xuất.

5. Click Start.

6. (Tùy chọn) Để di chuyển địa chỉ liên hệ của người dùng khác, hãy lặp lại các bước này.

Mẹo: Để thoát khỏi quá trình di chuyển đã hoàn tất, hãy nhấp vào Setting> Exit migration. 

Migrate contacts for multiple users

1. Hoàn tất các bước để thiết lập dịch vụ di chuyển dữ liệu.

2. Di chuột qua Add  và nhấp vào Chọn nhiều người dùng.

3. Nhấp vào Attach file tệp để tải lên CSV file chứa các địa chỉ email cũ và địa chỉ email G Suite mới. 

4. Click Upload and start migration.

5. Nếu có lỗi trong tệp của bạn, hãy chọn một tùy chọn:

  • Để cập nhật tệp, hãy nhấp vào Cancel, sửa tệp và tải lại tệp đã cập nhật.
  • Để bỏ qua các ánh xạ không chính xác, hãy chọn hộp Ignore errors.

Mẹo: Để thoát khỏi quá trình di chuyển đã hoàn tất, hãy nhấp vào Settings> Exit migration. 

Mẹo di chuyển

  • Bạn có thể tạm dừng, hủy hoặc thoát khỏi quá trình di chuyển.
  • Nhấp vào Settings> View Migration Settings để xem chi tiết về cài đặt kết nối cho quá trình di chuyển.
  • Nhấp vào Refresh để cập nhật cột Status.
  • Thật dễ dàng để theo dõi di chuyển.

Data migration

    Bài mới nhất