Cổng thư đi cho mỗi người dùng là máy chủ thư, ngoài máy chủ thư G Suite, cung cấp thư gửi đi cho người dùng trong miền của bạn.

Gmail cung cấp cho người dùng tùy chọn liên kết các địa chỉ email bổ sung với tài khoản của họ để tạo địa chỉ Từ tùy chỉnh.

Ví dụ: user@yourdomain.com cũng có thể có tài khoản email user.name@partnerdomain.com. Khi người dùng gửi hoặc trả lời thư từ Gmail, họ muốn có thể chọn địa chỉ email nào sẽ xuất hiện trong trường Từ.

Theo mặc định, máy chủ thư G Suite phân phối thư gửi đi của người dùng bất kể họ chọn địa chỉ email nào để gửi. Tuy nhiên, người dùng có thể muốn máy chủ thư partnerdomain.com phân phối thư bằng địa chỉ user.name@partnerdomain.com. Trong trường hợp này, máy chủ thư của partnerdomain.com sẽ là cổng thư đi của người dùng.

Tại sao bạn cho phép hoặc không cho phép sử dụng cổng thư đi?

Tại sao bạn cho phép sử dụng cổng thư đi?

  • Sử dụng cổng thư đi đảm bảo rằng cùng một máy chủ thư gửi tất cả thư từ user.name@partnerdomain.com, bất kể chúng có soạn thư bằng Gmail hay ứng dụng email khách khác hay không. Người nhận có thể xác minh rằng thư hợp lệ bằng cách xác nhận rằng thư đến từ máy chủ thư thích hợp cho partnerdomain.com. Ngoài ra, máy chủ thư của partnerdomain.com có bản ghi thư được gửi từ miền của nó bằng Gmail. Đồng thời, thư được gửi từ partnerdomain.com không được xử lý bởi máy chủ thư G Suite hoặc cổng thư đi của miền của bạn, có thể là thư bạn muốn.
  • Sử dụng cổng thư đi cũng có thể ngăn sự xuất hiện của các địa chỉ “thay mặt” trong trường Từ. Khi người dùng gửi thư từ địa chỉ Từ thay thế qua máy chủ thư G Suite, một số ứng dụng thư người nhận hiển thị tên của người gửi là “user.name@partnerdomain.com thay mặt cho user@yourdomain.com”.

Tại sao bạn không cho phép sử dụng cổng thư đi?

  • Thư được gửi bằng cổng thư đi không lưu thông qua bất kỳ cổng thư đi nào được chỉ định cho miền của bạn. Nếu bạn cần đảm bảo rằng tất cả thư gửi đi từ người dùng của bạn đi qua cổng thư đi, hãy tắt tùy chọn của người dùng để chỉ định cổng thư đi.

Làm thế nào cho phép hoặc không cho phép sử dụng cổng thư đi?

Theo mặc định, người dùng không thể sử dụng cổng thư đi. Máy chủ thư G Suite phân phối tất cả thư đi, bao gồm cả thư sử dụng địa chỉ Từ thay thế.

Để cho phép người dùng sử dụng cổng thư đi:

1. Từ trang chủ bảng điều khiển dành cho quản trị viên, Chọn Apps-> G Suite-> Gmail-> Advanced settings.

2. Trong phần Allow per-user outbound gateways  chọn Allow users to send mail through an external SMTP server when configuring a “from” address hosted outside your email domains.

Khi hộp kiểm này được chọn, người dùng kết hợp địa chỉ email bổ sung với tài khoản của họ có thể nhập thông tin kết nối cho máy chủ SMTP thay thế.

3. Ở dưới cùng, nhấp SAVE.

Có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi có hiệu lực đối với tài khoản người dùng.

Khi tùy chọn này được bật, người dùng có thể định cấu hình địa chỉ email thay thế của họ để sử dụng cổng thư đi. Mỗi người dùng phải định cấu hình tùy chọn này riêng lẻ.

 

Admin setting Gmail

    Bài mới nhất