Hỗ trợ nhiều tên miền là gì?

Nếu bạn sở hữu nhiều tên miền Internet, bạn có thể liên kết tất cả chúng với Tài khoản Google của tổ chức của bạn mà không mất thêm chi phí. Tùy thuộc vào cách bạn thêm miền, người dùng có thể có danh tính tại một hoặc nhiều tên miền. Họ có thể chia sẻ các dịch vụ của Google. Và bạn quản lý chúng từ cùng một quản trị viên của Google.

Bí danh tên miền là gì?

Bí danh tên miền là tên miền có thể được sử dụng làm tên thay thế cho tên miền khác. Khi được sử dụng với Tài khoản Google, bí danh miền có thể cung cấp cho người dùng một địa chỉ email tại một tên miền khác. Hoặc chúng có thể được sử dụng để thiết lập phân phối email kép, ví dụ: nếu bạn muốn thử nghiệm Gmail với chương trình thư cũ của mình.

Giống như với bất kỳ miền nào khác bạn sử dụng với các dịch vụ của Google, bạn phải sở hữu tên miền và xác minh quyền sở hữu của mình.

Miền thuộc danh sách cho phép là gì?

Miền thuộc danh sách trắng là miền đáng tin cậy bên ngoài mà bạn thêm vào cài đặt.  Miền của mình để cho phép người dùng trong tổ chức của bạn chia sẻ tệp với người dùng trong miền đáng tin cậy đó. Người dùng của bạn cũng có thể nhận tệp từ người dùng miền đáng tin cậy.

Sau khi bạn đưa vào danh sách trắng miền đáng tin cậy, người dùng có thể mời mọi người từ miền đó xem, nhận xét và chỉnh sửa tệp của họ. Thông báo cảnh báo được bật theo mặc định yêu cầu người dùng xác nhận trước khi họ chia sẻ tệp với miền thuộc danh sách cho phép.

Sự khác nhau giữa việc thêm tên miền và bí danh tên miền là gì?

Để cung cấp cho tất cả người dùng trong miền của bạn một địa chỉ email thay thế tại một tên miền khác, hãy thêm miền dưới dạng bí danh tên miền. Thêm tên miền alias.com làm bí danh vào example.com, cung cấp cho bob@example.com một địa chỉ email khác tại bob@alias.com.

Nếu miền bạn đang thêm thay vào đó có nhóm người dùng riêng, hãy thêm miền đó làm miền riêng biệt. Người dùng có thể có địa chỉ email và Tài khoản Google tại miền tương ứng của họ.Họ có thể làm việc trong nội bộ với các dịch vụ  Google của bạn.

Làm thế nào để nhiều tên miền liên quan đến các đơn vị tổ chức được sử dụng để quản lý chính sách người dùng?

Không có mối quan hệ. Tên miền và đơn vị tổ chức chỉ là hai cách khác nhau để tổ chức người dùng của bạn. Bạn thêm người dùng vào miền để cung cấp cho họ địa chỉ email và tên tài khoản phổ biến. Bạn thêm chúng vào các đơn vị tổ chức để cung cấp cho họ quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ khác nhau. Đơn vị tổ chức có thể bao gồm người dùng từ các miền khác nhau và ngược lại. Ví dụ: bạn có thể có đơn vị Tiếp thị chứa người dùng từ hai tên miền.

Làm thế nào nó hoạt động?

Làm cách nào để thêm tên miền vào Tài khoản Google của tổ chức của tôi?

Khi bạn đăng ký Dịch vụ Google, bạn cung cấp tên miền trở thành tên miền chính được liên kết với Tài khoản Google của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm các miền khác của mình bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Bạn thêm miền dưới dạng miền riêng biệt hoặc bí danh tên miền. Trong cả hai trường hợp, bạn phải sở hữu tên miền và xác minh quyền sở hữu của bạn.

Tôi có thể thêm bao nhiêu tên miền?

Bạn có thể thêm tối đa 600 tên miền vào Tài khoản Google của tổ chức của bạn. Giới hạn bao gồm:

  • Một tên miền chính (với tối đa 20 bí danh tên miền) —Miền chính của bạn là tên miền bạn cung cấp khi đăng ký sản phẩm Google Cloud. Bạn có thể thêm tối đa 20 tên miền khác vào miền này làm bí danh tên miền. Bí danh tên miền cho phép người dùng gửi thư bằng địa chỉ email tại một tên miền khác. Ví dụ: bạn có thể có 2 sản phẩm khác nhau, mỗi sản phẩm đều có tên miền riêng. Có bí danh tên miền cho các tên miền này sẽ cho phép mọi người gửi thư bằng địa chỉ từ một trong hai tên miền.
  • 599 tên miền không chính (riêng biệt) — Nếu tổ chức của bạn sở hữu nhiều tên miền, mỗi tổ chức có một nhóm người dùng riêng, bạn có thể thêm từng miền dưới dạng tên miền riêng biệt. Người dùng sẽ có địa chỉ email và Tài khoản Google tại miền tương ứng của họ. Và, cho dù họ có tên miền nào, họ vẫn có thể cộng tác nội bộ (với tất cả người dùng khác) bằng các dịch vụ Google của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng nhiều tên miền với Đăng nhập Một lần (SSO) không?

Được. Miễn là hệ thống SSO được định cấu hình để xác định người dùng theo địa chỉ email, nó hoạt động trơn tru cho Tài khoản Google có nhiều tên miền.

Chúng tôi có thể hợp nhất các tên miền tại nhiều tài khoản Google vào một tài khoản không?

Không phải lúc này. Thay vào đó, Google khuyên bạn nên chọn tài khoản có tên miền bạn muốn sử dụng làm miền chính của mình. Sau đó, xóa các miền khỏi các tài khoản khác của bạn và thêm chúng vào một tài khoản này.

Tôi có thể trao đổi bí danh tên miền với tên miền chính của mình không?

Không trực tiếp. Thay vào đó, bạn phải xóa bí danh tên miền khỏi tài khoản của mình, sau đó thêm cùng một miền trở lại làm miền phụ mới. Sau đó, bạn có thể trao đổi tên miền phụ với tên miền chính của mình.

Tôi có thể định cấu hình cài đặt dịch vụ khác nhau cho tên miền của mình không?

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google không có cài đặt cấu hình riêng cho từng tên miền của bạn. Nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho người dùng của miền bằng cách đặt người dùng vào đơn vị tổ chức của họ, sau đó áp dụng cài đặt cho đơn vị đó.

Có thể thay đổi tên miền chính của tôi không?

Có, bạn có thể thay đổi tên miền chính của mình bằng cách hoán đổi tên miền đó với một trong các tên miền phụ của bạn, sử dụng API khách hàng. Nếu bạn muốn sử dụng tên miền mới mua, trước tiên nó phải được thêm vào tài khoản của bạn dưới dạng tên miền phụ.

 

Câu hỏi thường gặp

    Bài mới nhất