Thay đổi hoặc tắt thông báo Calendar

Bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email để giúp dễ dàng nhớ các sự kiện. Bạn có thể thay đổi cài đặt của ...

read more

Cấu hình định tuyến mặc định

Bạn có thể thiết lập chính sách định tuyến toàn miền cho thư đến bằng cách sử dụng Định tuyến mặc định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Định ...

read more

Tạo một tuyến đường an toàn thay thế cho dịch vụ mã hóa của bên thứ ba

Bạn có thể sửa đổi trạng thái định tuyến cho các thư yêu cầu vận chuyển an toàn bằng cách tạo tuyến bảo mật dự phòng bằng cách sử dụng ...

read more

Áp dụng bí danh cho địa chỉ người nhận

Bạn có thể áp dụng ánh xạ (bí danh) cho địa chỉ người nhận trên thư nhận được theo tên miền của bạn. Bạn có thể lập bản đồ nhiều ...

read more

Thay đổi hoặc reset password trong Gmail

Bạn có thể thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên mật khẩu. Mật khẩu Tài khoản Google của bạn được ...

read more

Thêm hoặc xóa các danh mục và tab trong hộp thư đến trong Gmail

Sắp xếp email của bạn vào các tab hộp thư đến khác nhau, như Xã hội hoặc Quảng cáo. Khi bạn mở Gmail, bạn sẽ không phải xem tất cả ...

read more

Các tính năng của Gmail dành cho quản trị viên

Gmail của G Suite bao gồm các tính năng chính này để giúp quản trị viên quản lý quyền truy cập vào Gmail và luồng email cho các tổ chức ...

read more

Thiết lập xác minh 2 bước cho tên miền

Bật xác minh 2 bước cho tên miền. 1. Tại bảng điều khiển chọn  Security > Basic settings. 2. Trong 2-Step Verification, chọn Allow users to turn on 2-step verification. 3. Điều ...

read more

Các tiện ích mới trong Gmail

Hãy giơ tay nếu bạn đã từng đính kèm tài liệu, chèn hình ảnh hoặc dán dữ liệu từ ứng dụng khác trong email? Bây giờ hãy giơ tay lên ...

read more

Cho phép cổng đi cho mỗi người dùng

Cổng thư đi cho mỗi người dùng là máy chủ thư, ngoài máy chủ thư G Suite, cung cấp thư gửi đi cho người dùng trong miền của bạn. Gmail ...

read more

Bài mới nhất