Di chuyển danh sách gửi thư sang Google Groups

Bạn có thể di chuyển danh sách gửi thư hiện tại của mình (nhóm email) trên máy chủ LDAP sang Google Groups, sử dụng API thư mục của Google Cloud ...

read more

Hướng dẫn tạo Group user trong G Suite

Thật dễ dàng để tạo nhóm cho tổ chức của bạn bằng cách sử dụng quyền kiểm soát Nhóm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên . Bạn ...

read more

Bài mới nhất