Cấp quyền Admin cho user trong G Suite

Tài khoản G Suite của bạn có thể truy cập vào phần lớn các sản phẩm của Google bằng cách sử dụng địa chỉ email do quản trị viên của ...

read more