Thiết lập quyền truy cập ngoại tuyến vào Docs editors

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể kiểm soát xem người dùng trong tổ chức của mình có thể truy cập Google Docs, Sheets và Slides của họ ...

read more

Di chuyển danh bạ sang G Suite

Nếu bạn đang di chuyển sang G Suite từ Microsoft® Exchange hoặc Office 365 ™, bạn có thể di chuyển danh bạ bằng dịch vụ di chuyển dữ liệu.   ...

read more

Hướng dẫn chia sẽ danh bạ cho tất cả các user trong G Suite

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần ...

read more

Di chuyển danh sách gửi thư sang Google Groups

Bạn có thể di chuyển danh sách gửi thư hiện tại của mình (nhóm email) trên máy chủ LDAP sang Google Groups, sử dụng API thư mục của Google Cloud ...

read more

Cloud Identity cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng truyền thống với LDAP an toàn

Vào tháng 10 tại Next ’18 London, Google đã công bố khả năng LDAP an toàn cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng dựa trên ...

read more

Cấu hình định tuyến mặc định

Bạn có thể thiết lập chính sách định tuyến toàn miền cho thư đến bằng cách sử dụng Định tuyến mặc định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Định ...

read more

Tạo một tuyến đường an toàn thay thế cho dịch vụ mã hóa của bên thứ ba

Bạn có thể sửa đổi trạng thái định tuyến cho các thư yêu cầu vận chuyển an toàn bằng cách tạo tuyến bảo mật dự phòng bằng cách sử dụng ...

read more

Áp dụng bí danh cho địa chỉ người nhận

Bạn có thể áp dụng ánh xạ (bí danh) cho địa chỉ người nhận trên thư nhận được theo tên miền của bạn. Bạn có thể lập bản đồ nhiều ...

read more

Thiết lập xác minh 2 bước cho tên miền

Bật xác minh 2 bước cho tên miền. 1. Tại bảng điều khiển chọn  Security > Basic settings. 2. Trong 2-Step Verification, chọn Allow users to turn on 2-step verification. 3. Điều ...

read more

Cho phép cổng đi cho mỗi người dùng

Cổng thư đi cho mỗi người dùng là máy chủ thư, ngoài máy chủ thư G Suite, cung cấp thư gửi đi cho người dùng trong miền của bạn. Gmail ...

read more

Bài mới nhất