Tài khoản G Suite của bạn có thể truy cập vào phần lớn các sản phẩm của Google bằng cách sử dụng địa chỉ email do quản trị viên của bạn chỉ định cho bạn. Bạn cần lưu ý rằng quản trị viên của bạn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào bạn lưu trữ trong tài khoản này, kể cả email của bạn và cho phép bạn thực hiện các tác vụ quản lý trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google bằng cách cấp cho họ một hoặc nhiều vai trò quản trị viên. Khi bạn có vai trò quản trị đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, bạn sẽ thấy Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

 

1.Bạn cần đăng nhập vào Admin console và chọn Admin Roles

 

 

 

2.Ở bảng bên trái có 7 quyền admin.

 

 

 • Supper Admin: Có quyền truy cập vào tất cả các tính năng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và API quản trị và có thể quản lý mọi khía cạnh của tài khoản tổ chức của bạn. Quản trị viên cấp cao cũng có toàn quyền truy cập vào tất cả lịch và chi tiết sự kiện của tất cả người dùng. Sau khi bạn chỉ định vai trò Quản trị viên cấp cao cho người dùng, có thể mất đến 24 giờ để các đặc quyền lịch khả dụng. Chỉ quản trị viên cấp cao mới có thể:
 •  Thiết lập thanh toán
 • Tạo hoặc gán vai trò quản trị viên
 • Đặt lại mật khẩu quản trị viên
 •  Tải xuống danh sách người dùng
 • Khôi phục người dùng đã xóa
 • Sửa đổi cài đặt của quản trị viên
 •  Thực hiện tìm kiếm nhật ký email
 • Bật hoặc tắt chia sẻ liên hệ
 •  Sử dụng trò chuyện để liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Cloud, ngoài điện thoại và email

Ít nhất một người dùng trong tài khoản của bạn cần phải là quản trị viên cấp cao.

User Management Admin: Có thể thực hiện tất cả các hành động đối với người dùng không phải là quản trị viên. Quản trị viên này có thể thực hiện các tác vụ sau cả từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và thông qua API quản trị :

 •  Xem hồ sơ người dùng và cấu trúc tổ chức của bạn
 •  Chỉ đọc các đơn vị tổ chức
 •  Tạo và xóa tài khoản người dùng *
 • Đổi tên người dùng và thay đổi mật khẩu *
 • Quản lý cài đặt bảo mật cá nhân của người dùng *
 • Thực hiện các tác vụ quản lý người dùng khác *

* Chỉ áp dụng cho người dùng không phải là quản trị viên. Quản trị viên này không thể chỉ định đặc quyền của quản trị viên, đặt lại mật khẩu của quản trị viên hoặc thực hiện các thay đổi khác cho tài khoản quản trị viên. Chỉ quản trị viên cấp cao mới có thể thực hiện các tác vụ đó.

Help Desk Admin: Có thể đặt lại mật khẩu cho người dùng không phải là quản trị viên, cả trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và thông qua API quản trị . Quản trị viên này cũng có thể xem hồ sơ người dùng và cấu trúc tổ chức của bạn. Quản trị viên này chỉ có thể đọc Đơn vị tổ chức.

Services Admin: Cho phép bạn quản lý các cài đặt và thiết bị dịch vụ nhất định đã được thêm vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn, bao gồm ví dụ: Lịch, Drive và Tài liệu và các dịch vụ khác. Quản trị viên này có thể:

 •  Bật hoặc Tắt dịch vụ *
 •  Thay đổi quyền và cài đặt dịch vụ *
 •  Quản lý tài nguyên Lịch
 •  Tạo địa chỉ web dịch vụ tùy chỉnh
 •  Quản lý Chrome và thiết bị di động được liệt kê trong bảng điều khiển của bạn
 •  Chỉ đọc Đơn vị tổ chức

* Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định mà bạn đã thêm vào tài khoản của mình (dịch vụ G Suite, My Maps Pro, v.v.), ứng dụng Marketplace và các dịch vụ miễn phí của Google như Google+ và Blogger. Một số sản phẩm và dịch vụ như Google Vault và Cloud Print không hỗ trợ vai trò Quản trị viên dịch vụ.

3. Chọn quyền admin ban muốn thiêt lập (dựa vào thông tin trên) -> Assign Admins.

 

 

4. Điền địa chỉ mail của user mà ban muốn cấp quyền Admin vào ô Administrators rồi chọn CONFIRM ASSIGNMENT.

 

Người dùng thường nhận được các đặc quyền mới của họ trong vòng vài phút. Tuy nhiên, có thể mất tối đa 24 giờ. Khi họ đăng nhập vào tài khoản của họ, họ sẽ đến trang chủ  Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Ở đây họ thấy các điều khiển được cho phép bởi đặc quyền của họ.

 

 

 

 
 
 

 

Admin roles

  Bài mới nhất