Cài đặt gmail vào outlook

31: Cài đặt gmail vào outlook

 

 Bật giao thức IMAP

Đầu tiên là việc bật giao thức IMAP để có thể kéo mail về Outlook, các bạn truy cập tài khoản gmail của mình, sau đó vào phần cài đặt:

 

Tại Tab Chuyển tiếp và POP/IMAP chọn Bật IMAP

Sau đó chọn Lưu thay đổi


 

Bật Less Secure

Giờ bật tính năng Less Secure để có thể gởi nhận gmail trên Outlook

Copy địa chỉ sau Paste vào trình duyệt:

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Sau đó check vào Bật

Nếu giao diện gmail là tiếng Anh thì là Enable

Cấu hình gmail trên Outlook

Mở Outlook lên:

 

Các bạn nhập thông tin tài khoản gmail của mình vào; riêng mục Server Information thì nhập đúng như trong hình bên dưới.

Sau khi nhập xong chọn More Settings

Nhập các thông số Port, giao thức mã hóa như hình bên tay phải sau đó click OK.

Lưu ý :

Port dành cho Pop :Imcoming 995 (SSL) – Outgoing 587 (TLS)

Port dành cho Imap :Imcoming  993 (SSL) – Outgoing 587 (TLS)

Sau đó click Next, thông báo như bên dưới là bạn đã cấu hình thành công.

Hướng dẫn cách lưu data mail cũ

Vào File -> Open

Vào Import -> Export to a file

Chọn Outlook Data file(.pst) để xuất thông tin data mail ra file .pst

Chọn tiếp tài khoản cần xuất data

Nhập mật khẩu để xác thực

Tiếp tục nhậm thêm 1 lần nữa để export file backup.pst

Hướng dẫn nhập data mail vào mail mới

Vào Thanh menu File – > Open ->Import

Xuất hiện Menu

Chọn Import from another program or file

Chọn “Outlook Data File(.pst)”.

Nhấp next

Nhập Password lại và nhấn OK

Kết thúc quá trình nhập file