Gmail của G Suite bao gồm các tính năng chính này để giúp quản trị viên quản lý quyền truy cập vào Gmail và luồng email cho các tổ chức của họ.

 

1.URL tùy chỉnh.

  • Chỉ định URL tùy chỉnh mà tại đó người dùng của bạn truy cập Gmail – ví dụ: mail.your domain.com. Tìm hiểu thêm về: Tùy chỉnh URL dịch vụ G Suite.

 

2.Danh sách email trắng.

  • Chỉ định địa chỉ IP mà từ đó người dùng của bạn mong nhận được email hợp pháp. Thư từ địa chỉ trên danh sách cho phép của bạn sẽ không bị đánh dấu là spam.
  • Danh sách email trắng – Danh sách các địa chỉ IP bạn xác định là đã được phê duyệt để gửi thư đến miền của bạn. Nếu bạn nhận thấy rằng các email hợp pháp từ các địa chỉ liên hệ cụ thể bị đánh dấu không chính xác là spam, bạn có thể đưa địa chỉ IP của địa chỉ liên hệ vào danh sách trắng. Sau khi bạn đưa địa chỉ IP vào danh sách trắng, thư bắt nguồn từ địa chỉ IP sẽ không còn bị đánh dấu là spam nữa.

3. Định tuyến email.

  • Chỉ định nơi thư gửi đến được phân phối, cho các mục đích như triển khai thí điểm G Suite, cùng tồn tại với máy chủ thư và lưu trữ. Bạn có thể định tuyến thư đến địa chỉ nhận toàn bộ thư hoặc một máy chủ thư khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm cách định tuyến email như thế nào. 

4.Cổng thư vào.

  • Sử dụng máy chủ SMTP để định tuyến thư đến cho người dùng tại miền của bạn, cho các mục đích như lưu trữ, lọc, theo dõi và tuân thủ. Tìm hiểu thêm: Thiết lập cổng thư đến.

5.Cổng thư đi.

  • Định tuyến thư đi từ người dùng tại miền của bạn tới máy chủ SMTP cho các mục đích như lưu trữ, lọc, theo dõi và tuân thủ.

6. Chuyển thư đi.

  • Cho phép người dùng gửi thư đi với địa chỉ “từ” khác, thông qua máy chủ SMTP bên ngoài mà họ có tài khoản.

Lưu ý: Quản trị viên cũng có thể bật tùy chọn Gmail cho người dùng, chẳng hạn như Gmail Labs, Gmail ngoại tuyến, quyền truy cập POP và IMAP, ủy quyền thư và hơn thế nữa.

Gmail

    Bài mới nhất