Google đang làm cho LDAP an toàn thường có sẵn, đọc tóm tắt về ý nghĩa của điều này đối với tổ chức G Suite bên dưới.

LDAP bảo mật cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng dựa trên LDAP truyền thống và cơ sở hạ tầng CNTT sử dụng nền tảng quản lý truy cập và nhận dạng G Suite (IAM). Điều này có nghĩa là các tổ chức có thể sử dụng một thư mục người dùng duy nhất để quản lý quyền truy cập vào cả ứng dụng SaaS và ứng dụng dựa trên LDAP truyền thống và cơ sở hạ tầng CNTT và người dùng có thể sử dụng thông tin đăng nhập tương tự cho nhiều ứng dụng và dịch vụ hơn. Những lợi ích cho tổ chức của bạn có thể bao gồm:

  • Simpler administration: Quản lý ứng dụng và người dùng ở một nơi, giảm sự phức tạp và chi phí cho các nhóm CNTT.
  • Improved security: Một nơi duy nhất để thiết lập chính sách nhận dạng và truy cập.
  • Minimized legacy infrastructure: Giảm sự phụ thuộc của bạn vào cơ sở hạ tầng nhận dạng cũ như Microsoft Active Directory.

Sử dụng LDAP bảo mật không thay đổi luồng công việc của người dùng cuối — các ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT sử dụng LDAP có thể được cấu hình lại đơn giản để sử dụng dịch vụ LDAP bảo mật.

Hoạt động với nhiều ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT.

Hầu như bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ LDAP qua SSL đều có thể hoạt động với LDAP an toàn, cho dù ứng dụng đó được lưu trữ tại chỗ hoặc trên đám mây. Google đang tích cực làm việc với nhiều công ty để xác thực ứng dụng của họ cho trường hợp sử dụng này, bao gồm Aruba Networks (HPE), Atlassian, itopia, JAMF, Jenkins (Cloudbees), OpenVPN, Papercut, pfSense (Netgate), Puppet, Softerra, Sophos, Splunk và Synology.

 

Tin tức

    Bài mới nhất