Bạn có thể áp dụng ánh xạ (bí danh) cho địa chỉ người nhận trên thư nhận được theo tên miền của bạn. Bạn có thể lập bản đồ nhiều địa chỉ người nhận riêng lẻ (tối đa 2.000 mục nhập) đến các địa chỉ khác. Một địa chỉ riêng lẻ có thể bí danh tới tối đa mười hai địa chỉ.

Đây là khái niệm định tuyến cơ bản – đôi khi được gọi là bảng người dùng ảo — thường được sử dụng trong các tình huống định tuyến thư để chuyển hướng thư từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Bằng cách sử dụng cài đặt này, bạn không cần tạo cài đặt định tuyến riêng cho từng ánh xạ địa chỉ.

 

Định cấu hình cài đặt bản đồ địa chỉ người nhận cho miền của bạn:

1. Đăng nhập vào Admin console, chọn  Apps->G Suite-> Gmail-> Advanced settings.

2. Kéo xuống phần Recipient address map hoặc nhập Recipient address map vào  hộp tìm kiếm:

Nếu trạng thái của Not configured yet, hãy nhấp vào Configure (hộp thoại “Add setting” hiển thị).

Nếu trạng thái của cài đặt là Locally applied hoặc Inherited, hãy nhấp vào Edit để chỉnh sửa cài đặt hiện có (hộp thoại “Edit setting” hiển thị.

3. Nhập mô tả ngắn sẽ xuất hiện trong phần tóm tắt của cài đặt.

4. Trong phần Messages to affect, chọn All incoming messages hoặc Only external incoming messages.

5. Cuộn xuống Routing options và chọn Also route to original destination để gửi bản sao của thư tới địa chỉ mới và cũng gửi nó tới người nhận ban đầu.

Lưu ý: Nếu bạn không chọn tùy chọn này, thư chỉ được gửi đến địa chỉ mới.

Ví dụ: jensmith@solarmora.com nằm trong bản đồ địa chỉ và địa chỉ mới là jensmith@gmail.com. Nếu hộp kiểm được chọn, cả jensmith@solarmora.com và jensmith@gmail.com sẽ nhận được một bản sao của thông báo. Nếu hộp kiểm không được chọn, thì chỉ jensmith@gmail.com mới nhận được tin nhắn.

6. Nhập  địa chỉ bí danh vào hộp.

Mỗi ánh xạ phải bao gồm hai địa chỉ trên một dòng, được phân tách bằng dấu phẩy. Đặt địa chỉ bản đồ sau dấu phẩy. Trong ví dụ sau, davidb@solarmora.com là địa chỉ bản đồ đến: jensmith@solarmora.com, davidb@solarmora.com.

Mỗi địa chỉ phải là địa chỉ đầy đủ, cụ thể và không phân biệt chữ hoa chữ thường. Một địa chỉ có thể được ánh xạ tới nhiều địa chỉ bản đồ. Trong ví dụ sau, jensmith@solarmora.com được ánh xạ tới cả michellec@solarmora.com và johnd@solarmora.com:

jensmith@solarmora.com, michellec@solarmora.com
jensmith@solarmora.com, johnd@solarmora.com 

7.Nhấp vào Add để thêm ánh xạ.

8. Khi bạn hoàn tất việc thực hiện thay đổi, hãy nhấp vào Add setting hoặc Save để đóng hộp thoại.

Lưu ý: Mọi cài đặt bạn thêm đều được đánh dấu trên trang “Email setting”.

9. Nhấp vào Save changes ở cuối trang “Email setting”.

10. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào Add setting (ở cuối hộp thoại).

11. Nhấp vào Save changes (ở cuối trang “Email setting”) để xác nhận thay đổi của bạn.

Có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi có hiệu lực đối với tài khoản người dùng.

 

Admin setting Gmail

    Bài mới nhất