Để đơn giản hóa cách bạn có thể kiểm soát quyền truy cập ứng dụng cho người dùng của mình, Google sẽ loại bỏ tính năng Xóa Gỡ cài đặt ra khỏi bảng điều khiển G Suite Admin. Gỡ cài đặt là một cách kế thừa để xóa ứng dụng G Suite hoặc dịch vụ Google bổ sung cho mọi người trong tổ chức của bạn, nhưng nó đã được thay thế bằng cài đặt để bật hoặc tắt ứng dụng cho người dùng. Tính năng gỡ cài đặt sẽ bị xóa vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Sẽ không có tác động rõ ràng nào của người dùng cuối đối với thay đổi.

Không ảnh đến người dùng cuối với những thay đổi

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến người dùng của bạn Truy cập vào các ứng dụng riêng lẻ theo bất kỳ cách nào. Người dùng sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào các ứng dụng mà họ có thể truy cập ngày hôm nay:

  • Nếu một ứng dụng TẮT cho người dùng trước khi gỡ cài đặt, ứng dụng sẽ xuất hiện lại trong danh sách các dịch vụ của Google trong bảng điều khiển quản trị được đặt thành TẮT. Người dùng vẫn sẽ không có quyền truy cập vào nó.
  • Nếu một ứng dụng được BẬT cho một số người dùng trước khi gỡ cài đặt, ứng dụng sẽ tiếp tục được BẬT cho những người dùng đó trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Nó sẽ chỉ xuất hiện lại trong danh sách các dịch vụ Google với trạng thái trước khi được gỡ cài đặt.

Quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách bật hoặc tắt chúng

Bạn có thể kiểm soát những người dùng nào có thể truy cập các ứng dụng cụ thể của Google và các dịch vụ bổ sung bằng cách bật hoặc tắt chúng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Khi người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ, họ chỉ thấy các dịch vụ được bật cho họ. Bạn có thể bật hoặc tắt ứng dụng bởi Đơn vị tổ chức và gần đây Google đã thêm khả năng bật ứng dụng cho các  Google Group cụ thể.

 

Tin tức

    Bài mới nhất