Thay đổi cài đặt cho mỗi cuộc hội thoại trong Hangouts cổ điển trên Android

Tóm tắt khởi động nhanh Chúng tôi đang chuyển cài đặt thông báo cho các cuộc hội thoại Hangouts cổ điển sang các kênh thông báo trên thiết bị O ...

read more