Cho phép người dùng Lịch Google đặt tài nguyên Microsoft Exchange

Những gì đang thay đổi: Giờ đây, bạn có thể cho phép người dùng Lịch Google của mình đặt tài nguyên lịch Microsoft Exchange, chẳng hạn như phòng họp, khi ...

read more