Cloud Identity cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng truyền thống với LDAP an toàn

Vào tháng 10 tại Next ’18 London, Google đã công bố khả năng LDAP an toàn cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng dựa trên ...

read more

Bảo mật LDAP hiện có sẵn để đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng truyền thống

Google đang làm cho LDAP an toàn thường có sẵn, đọc tóm tắt về ý nghĩa của điều này đối với tổ chức G Suite bên dưới. LDAP bảo mật cho ...

read more

G Suite data migration and sync tools kết thúc hỗ trợ cho Windows XP và Server 2003

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Windows XP và Server 2003 trong các công cụ đồng bộ hóa và di chuyển dữ ...

read more

Thông báo SMS cho Google Calendar

Nếu bạn sử dụng Google Calendar thông qua G Suite (không bao gồm phiên bản Google Apps miễn phí cũ), bạn có thể nhận thông báo văn bản (SMS) cho ...

read more

Bài mới nhất