Thay đổi cài đặt bảo mật trong sự kiện

Nếu bạn chia sẻ lịch của mình, các sự kiện của bạn có cùng cài đặt bảo mật như lịch của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi ...

read more

Thay đổi hoặc tắt thông báo Calendar

Bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email để giúp dễ dàng nhớ các sự kiện. Bạn có thể thay đổi cài đặt của ...

read more

Bài mới nhất