Thông báo SMS của Google Calendar sẽ bị xóa vào ngày 7 tháng 1 năm 2019

Bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2019, thông báo SMS từ Google  Calendar sẽ không còn khả dụng nữa. Vì Lịch cung cấp thông báo trong ứng dụng, ...

read more

Cấu hình định tuyến mặc định

Bạn có thể thiết lập chính sách định tuyến toàn miền cho thư đến bằng cách sử dụng Định tuyến mặc định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Định ...

read more

Bài mới nhất