Tạo một tuyến đường an toàn thay thế cho dịch vụ mã hóa của bên thứ ba

Bạn có thể sửa đổi trạng thái định tuyến cho các thư yêu cầu vận chuyển an toàn bằng cách tạo tuyến bảo mật dự phòng bằng cách sử dụng ...

read more

Áp dụng bí danh cho địa chỉ người nhận

Bạn có thể áp dụng ánh xạ (bí danh) cho địa chỉ người nhận trên thư nhận được theo tên miền của bạn. Bạn có thể lập bản đồ nhiều ...

read more

Tổ chức và tạo ứng dụng cho miền của bạn trực tiếp từ Admin console

Với lần ra mắt này, Google giúp bạn dễ dàng tạo hơn — và để người dùng của bạn tìm thấy — các ứng dụng Android họ cần tại nơi ...

read more

Bài mới nhất