Tùy chọn chuyển tiếp

Bạn có thể chuyển tiếp thư tới các tài khoản email G Suite khác theo ba cách. Một số tùy chọn được quản trị viên G Suite kiểm soát và ...

read more

Google Vault là gì?

Google Vault cho phép bạn giữ lại, giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu để hỗ trợ nhu cầu lưu trữ và eDiscovery của tổ chức của bạn. Vault hỗ ...

read more

Các tính năng của Gmail dành cho quản trị viên

Gmail của G Suite bao gồm các tính năng chính này để giúp quản trị viên quản lý quyền truy cập vào Gmail và luồng email cho các tổ chức ...

read more

Cải thiện tìm kiếm trong Google Vault với số lượng giám sát và truy vấn đã lưu

Trước khi bạn thực hiện tìm kiếm thư Gmail trong Google Vault, bạn có thể thấy số lượng kết quả mà tiêu chí tìm kiếm của bạn sẽ trả về ...

read more

Bài mới nhất