Các tiện ích mới trong Gmail

Hãy giơ tay nếu bạn đã từng đính kèm tài liệu, chèn hình ảnh hoặc dán dữ liệu từ ứng dụng khác trong email? Bây giờ hãy giơ tay lên ...

read more