Trung tâm thông báo cho G Suite có sẵn để giúp xác định các mối đe dọa bảo mật

Chúng tôi đang làm cho trung tâm cảnh báo cho G Suite  có sẵn. Trung tâm cảnh báo cung cấp một cái nhìn toàn diện về thông báo, cảnh báo ...

read more

Cho phép cổng đi cho mỗi người dùng

Cổng thư đi cho mỗi người dùng là máy chủ thư, ngoài máy chủ thư G Suite, cung cấp thư gửi đi cho người dùng trong miền của bạn. Gmail ...

read more

Bài mới nhất