Trang tính

6: Trang tính

Thực hiện xử lý dữ liệu một cách đơn giản

Thực hiện tính toán với các hàm và công thức mạnh mẽ trong bảng tính. Bạn cũng có thể thêm các biểu đồ phức tạp, tạo các báo cáo bảng tổng hợp, thêm bộ lọc và hơn thế nữa.

Làm việc với tất cả các loại tệp phổ biến

Nhập và chuyển đổi bảng tính hiện có để có thể chỉnh sửa ngay lập tức, bao gồm tệp Microsoft Excel®. Xuất trang tính ở dạng .xlsx, .csv, .html, .ods, .pdf hoặc .txt.

Tiếp tục làm việc từ mọi thiết bị

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn ở mọi nơi. Làm việc trong Trang tính ngay cả khi bạn ngoại tuyến.